Päivi Jokinen

Ehdokasesittely

Ehdokasnumero 428

Olen Päivi Jokinen, hausjärveläinen kauppatieteiden maisteri, jonka lähes koko työura, noin 40 v, on ollut eri organisaatioiden talous- ja henkilöstönhallinnon johtotehtävissä. Vuosina 2017 – 2021 toimin Hausjärven kunnan tarkastuslautakunnan jäsenenä ja nykyään varajäsenenä.

Nyt, kun sote-uudistus viimein saatiin aikaiseksi ja hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle, niin tällä mennään. Nyt valittavalla aluevaltuustolla on tär-keä rooli perustan luomisessa koko uudistukselle.

Kunnat vastaavat jatkossakin muun muassa päivähoidosta, opetuksesta, liikunnasta ja kulttuurista.

Aluevaltuutetut, jotka nyt valitaan, päättävät hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten valit-semisesta toimielimiin. Ensimmäisen aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025. Jatkossa aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Hyvinvointialueen asukasluku mää-rittelee aluevaltuuston valtuutettujen määrän, joka Kanta-Hämeessä tarkoittaa 59 valtuutettua.

Minusta tässä uudistuksessa on tärkeää kustannustehokas toiminta ja henkilöstön työhyvinvoin-nista huolehtiminen. Kustannuksilta tulee edellyttää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Jo nyt olemme saaneet kuulla, että rahat eivät tule riittämään. Huolestuttavaa! Me emme halua, että hyvinvointi-alueiden huonosti hoidetun taloudenpidon takia suomalaisten verotusta kiristetään. Me haluam-me, että ammattilaiset jaksavat ja viihtyvät työssään. Johtamisella ja selkeillä toimintamalleilla, joihin henkilöstö voi itse vaikuttaa, on tässä tärkeä rooli. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin, mikä näkyy myös palveluiden laadussa ja tuloksissa

Tärkeintä tässä uudistuksessa on kuitenkin ihminen, asiakas, ammattilainen ja palveluiden saata-vuus ja oikea-aikaisuus, yhteiset toimintatavat ja asiakkaan tarpeiden tunnistaminen, ei koneisto.

Kannan huolta perusterveydenhuollon lisäksi lapsista, nuorista ja perheistä sekä ikääntyneistä.

Ennaltaehkäisevä toiminta eri osa-alueilla, varsinkin lasten ja nuorten kohdalla on erittäin tärkeää.

Yksityisiä palveluntuottajia tulee hyödyntää hyvinvointialueen palveluiden parantamiseksi ja var-mistamiseksi varsinaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa että tukitoiminnoissa .

Jos uskot suomalaiseen maalaisjärkeen, äänestä kokoomusta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisääntyvät ja turha hallinto vähenee. Tärkeää on, että rajalliset resurssit riittävät myös tule-vaisuudessa palvelutarpeisiin.

Haluan olla mukana turvaamassa myös pikkukunnille palveluiden saatavuuden. Vaikuttaminen aluevaaleissa on erittäin tärkeää ja sen voit tehdä äänestämällä!

Sydän on oikealla – myös aluevaaleissa