Kanta-Hämeen aluevaaliohjelma

ÄÄNI KOKOOMUKSELLE ON ÄÄNI VASTUULLE JA VÄLITTÄMISELLE

Oma Hämeessä ihminen on tärkein

Kanta-Hämeen hyvinvointialue – Oma Häme –vastaa 1.1.2023 alkaen maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Julkisten palvelujen lisäksi alueella toimii satoja yksityisiä palveluntuottajia sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Oma Häme hoitaa välttämättömät palvelumme vauvasta vaariin.

Kokoomuksen sininen sydän on ihmisen puolella. Palvelut ja hallinto on uudistettava ihmisten ehdoilla. Palvelujen on oltava kaikkien saavutettavissa ja aukioloaikojen tulee vastata asukkaiden
tarpeita. Palvelujen tuottamistavat voivat olla moninaisia, erilaisten elämäntilanteiden mukaan. Avun voi saada kotiin vaikka perinteisenä kotipalveluna tai nopeasti modernina etäpalveluna.

Haluamme, että kaikki kantahämäläiset saavat lähipalvelunsa yhden luukun periaatteella ja oikea-aikaisesti asuinpaikasta riippumatta. Erityisesti perustason vastaanottoja, neuvoloita, hoivakoteja, kuntoutuspisteitä ja muita usein tarvittavia palveluja tulee sijoittaa lähelle asiakkaita. Erikoistason palveluissa on tärkeintä, että käytettävissä oleva huippuasiantuntemus saadaan tehokkaaseen
käyttöön asiakkaiden parhaaksi. Syntyvä uusi Assi-sairaala ei saa olla pelkkä rakennus, vaan uuden ja vaikuttavamman sairaalahoidon rakentaja koko Oma Hämeen alueella.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on kysymys ihmisistä. Asiakkaan ja ammattilaisen kohtaamisissa syntyy se laatu, johon ihminen voi luottaa.

Ihmiset rakentavat myös hyvinvointialueen hallinnon ja johtavat sitä. Palvelut on saatava nopeasti ja laadukkaasti silloin kun niitä tarvitaan. Sairaana jonottaminen on raskasta, eikä jonoissa parane kukaan. Siksi palveluketjujen on toimittava alusta loppuun aukottomasti.

Oma Hämeessä yhteistyö toimii yritysten kanssa


Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan tällä hetkellä sekä julkisin ja yksityisin voimin. Yritykset ja järjestöt tuottavat sosiaalipalveluista noin kolmasosan ja terveyspalveluista noin viidesosan.
Pitkäaikainen julkisen ja yksityisen yhteistyö on osoittanut, että kaikkia tarvitaan. On selvää, että kaikkia palveluja ei olisi järkevää, eikä edes voitaisi tuottaa pelkästään julkisena palveluna.
Yksityisiä toimijoita kuten yrityksiä, pienyrittäjiä ja eri yhteisöjä tarvitaan palvelun tuottajina. Kumppanuutta yksityisen ja julkisen välillä onkin entisestään vahvistettava ihmisen eduksi.

Ihmisille tärkeintä on päästä laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan. Kaikille hyvinvointialueen järjestämille ja verovaroin kustannetuille palveluille on asetettava samat laatuvaatimukset ja niitä
on valvottava samalla tavalla, tuottipa ne julkinen tai yksityinen toimija.

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön toteuttamiseksi tarvitaan työvälineitä. Näitä ovat mm. ostopalvelut, palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetti. Tämä yhteistyö auttaa myös
hyvinvointialuetta kehittämään omaa toimintaansa. Asiakkaat ja heidän omat valintansa ovat yksi parhaimmista laadun kehittämisen välineistä.

Uuden hyvinvointialueen palveluista ja taloudesta vastaavan aluevaltuuston tärkein tehtävä on päättää palvelustrategiasta, jonka pohjalle Oma Hämeen palvelutuotannon perusta ja tulevaisuus
rakentuu. Palvelustrategiassa määritellään, kuinka asiakaslähtöisesti palvelut järjestetään ja miten saavutetaan ja ylläpidetään talouden tasapaino. Palvelujen käyttäjien kannalta on suuri merkitys
sillä, etsitäänkö alusta lähtien parhaimmat ja tehokkaimmat toimintatavat, vai keskitytäänkö vain hallinnon uudistamiseen.
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa koronan jälkimainingeissa. Hoitovelkaa on kertynyt paljon eri palveluissa. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa on valtakunnallisesti koronan alkamisen jälkeen jäänyt lähes miljoona hammaslääkärikäyntiä tekemättä ja erikoissairaanhoidossa on yli puoli vuotta odottaneiden määrä jopa tuplaantunut. Perusterveydenhuollossa potilaat joutuvat usein odottamaan vastaanotolle pääsyä aikaisempaakin pidempään. Hoitovelan purkamiseksi on tehtävä kaikki voitava esimerkiksi
palveluseteleiden käyttöä laajentamalla ja ostopalveluita hyödyntämällä. Tämä myös säästää yhteiskunnan varoja ennaltaehkäisemällä raskaampien ja kalliimpien hoitojen tarvetta.

Hyvinvointialueen pelastustoimessa sopimuspalokunnat toimivat yhdessä ammattihenkilöstön rinnalla. Sopimuspalokuntien asema on turvattava ja ensihoidossa hyödynnettävä myös yksityisiä
palveluntuottajia.

Oma Hämeessä digitalisaatiosta arjen apulainen


Vuodesta 2017 alkaen on kaikki lääkemääräykset toimitettu sähköisinä. Suomalaiset tottuivat asiaan nopeasti. Myös potilastietojen käytössä, laboratoriotulosten välittämisessä, terveydentilan seurannassa ja monissa muissa palveluissa on digitalisaatiosta tullut osa sekä potilaiden että hoitajien arkea.

Digitalisaation mahdollisuudet helpottavat sekä asiakasta, että ammattilaisen työtä. Ajasta ja paikasta riippumaton asiointi nopeuttaa palveluprosesseja sekä lisää turvallisuutta. Hyvin toimiva
tekniikka ja digitaaliset järjestelmät vapauttavat ammattilaisten aikaa varsinaiseen asiakastyöhön sekä säästää kustannuksia.

Digitaalisia palveluita käyttävien joukko kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä puolet yli 70 -vuotiaista käyttää internettiä itsenäisesti asiointiinsa. Älypuhelin tai tietokoneen mahdollistamat
digipalvelut ovat jo yleisesti käytössä. Monien toimintarajoitteisten ihmisten arkea voidaan tukea tekoälyä hyödyntävillä apuvälineillä. Erilaisista aktiivisuutta ja terveydentilaa seuraavista
monitorointilaitteista, askelmittareista ja aktiivisuusrannekkeista, on tullut kannustimia elintapojen parantamisessa ja niillä voidaan katsoa olevan merkittävää ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Digitaalisten palveluiden edistämiseksi tulee hyvinvointialueen kiinnittää erityistä huomiota palvelujen saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen sekä tarvittaessa käytön opastukseen.
Kokoomukselle on tärkeää, että apua ja tukea on saatavissa tarvittaessa ihmisen tarpeen mukaan.

Hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietojärjestelmien tulee olla alueellisesti yhdenmukaisia ja tietoturvallisesti toteutettuja. Nämä ovat edellytyksiä muun muassa sille, että etävastaanottoja ja
erilaisia liikkuvia palveluita voidaan toteuttaa lähellä asiakasta. Kanta-Hämeessäkin on liian monta erilaista potilastietojärjestelmää. Moninkertainen kirjaaminen eri järjestelmiin työllistää
henkilökuntaa ja järjestelmien yhteensopimattomuus aiheuttaa viiveitä ja tietokatkoksia.

Digitaliset järjestelmät mahdollistavat myös välittömän asiakaspalautteen keräämisen heti asiakaskäynnin jälkeen ja auttavat näin palveluiden kehittämisessä ja laadun parantamisessa.

Oma Hämeen ammattilaiset


Hyvinvointialueen palveluksessa on noin 6 500 ammattilaista ja alueen yritykset ja palveluja tuottavat järjestöt työllistävät yli 2 000 alan ammattilaista. Onnistuneen sosiaali- ja terveyspalvelun sekä pelastustoimen edellytyksiä ovat työnantajasta riippumatta vahva
ammatillinen osaaminen, hyvin johdetut työyhteisöt ja toimivat organisaatiot.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on tällä hetkellä puute kautta maan. Työvoiman saatavuus tulee olemaan lähivuosina pullonkaula laadukkaalle palvelutuotannolle. Siksi tarvitsemme työhyvinvointia tukevia toimia ja pitovoimaa. Nuorten ammattilaisten saaminen alalle merkitsee tulevaisuuden palveluiden turvaamista, siksi myös yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa on tärkeää. Lisäksi tarvitsemme ulkomaista rekrytointia, jossa onnistumiseksi on panostettava kielen oppimiseen ja kotoutumiseen.

Oma Hämeen oma henkilöstöhallinto tulee olla yhtenäisesti johdettu kokonaisuus. Organisaation rakenne ja hallinnon tasojen määrä tulee sovittaa alueelle sopivaksi ja toimivaksi. Kannustavan ja uudistavan henkilöstöpolitiikan ja hyvän johtamisen tulee olla Oma Hämeen toiminnan keskiössä tässä suuressa muutoksessa ja tulevaisuuden henkilöstöresurssien turvaamisessa.

Oma Hämeen on oltava innostava ja kannustava työpaikka eri alojen ammattilaisille. Henkilöstön ammattitaitoa tulee kehittää ja ylläpitää jatkuvalla koulutuksella ja työtä tehdään tarvittaessa moniammatillisissa tiimeissä.

Työhyvinvointia luodaan luottamuksen kautta. Henkilöstöhallinnon tulee olla asiantuntevasti johdettua ja työntekijöillä tulee olla aito mahdollisuus osallistua työyhteisöjen kehittämiseen ja työn suunnitteluun. Jaksamista tukemalla ja osaamista kehittämällä ennaltaehkäistään uupumusta. Yhteisesti muodostetuilla tavoitteilla synnytetään motivaatiota ja yhteishenkeä.

Pelkkä raha ei ratkaise. Ykkösluokan työpaikat eivät synny palkkakilpailun kautta. Halutuimmissa työpaikoissa työntekijöillä on kehittymismahdollisuuksia, osaamista hyödynnetään parhaalla
tavalla ja johtaminen on tasa-arvoista ja kannustavaa. Työhyvinvointi palvelutehtävissä heijastuu asiakkaaseen ja hänen hyvinvointinsa parantamiseen ja on myös siksi tärkeää.

Yritysten ja järjestöjen mukana olo julkisen palvelun rinnalla tarjoaa työntekijöille valinnanmahdollisuuksia ja erilaisia urapolkuja. Näin julkisen ja yksityisen yhteistyö koituu myös asiakkaiden hyödyksi ja palvelutuotanto on varmemmalla pohjalla.

Oma Häme toimii yhdessä kuntien kanssa

Kunnat vastaavat jatkossakin koulusta, varhaiskasvatuksesta, rakenteista ja infrasta, hyvinvointia tukevista liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä alueen elinvoimasta. ”Työ on parasta
sosiaaliturvaa” konkretisoituu juuri kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnassa. Nämä terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävät asiat jäävät hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen Oma Hämeen alueen 11 kunnan vastuulle.

Yleistäen on joskus sanottu, että vain neljäsosa terveyseroista johtuu terveyspalvelujen käytöstä, ja loppu aiheutuu elintavoista, päihteiden käytöstä, ylipainosta sekä ravinto- ja liikuntatottumuksista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ennaltaehkäisevät toimet ovat aina parempi vaihtoehto kuin sairauksien ja terveyshaittojen hoito. Ihmisellä itsellään on vastuu omasta toiminnastaan, mutta erilaiseen tukeen ja kannustukseen tulee olla mahdollisuus tarvittaessa. Nämä asiat eivät hoidu yksin hyvinvointialueilla, vaan kotikunnissa ihmisten ja järjestöjen ja yhteisön kautta.

Erilainen seura- ja järjestötoiminta kunnissa liikunnan ja kulttuurin parissa luo yhteisöllisyyttä, edistää eri ikäryhmien toimeliaisuutta ja on itsessään ennaltaehkäisevää toimintaa. Kokoomus vahvistaisi liikunnan käyttöä hoitomuotona ja kuntoutuksessa yhteistyössä seurojen ja järjestöjen ja yritysten kanssa.

Kokoomuslaisen Oma Hämeen arvoja ovat oman näköisen elämän mahdollistaminen, kaikkien hyvinvoinnin edistäminen ja läheisistä huolenpito. Ihmisten arjessa tämä tarkoittaa esimerkiksi osallisuuden edistämistä ja yksinäisyyden torjuntaa. Pidetään ihminen keskiössä.

Yhdyspinnat kuntien kanssa niin kouluissa, varhaiskasvatuksessa, infran suunnittelussa, elinkeinopolitiikassa ja vapaa-ajantoiminnassa pitää rakentaa toimiviksi kokonaisuuksiksi kaikissa hyvinvointialueen toiminnoissa, niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin myös pelastustoimessa. Tähän tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä, jossa ihminen on keskiössä.

Oma Hämeessä apu on lähellä hätätilanteessa


Oma Hämeen järjestämisvastuulle siirtyvät sekä jo vuodesta 2004 lähtien maakunnallisesti hoidettu pelastustoimi, että alueen ensihoitopalvelut. Ensihoito on osa hyvinvointialueen terveyspalveluja.

Pelastuspalvelut rakentuvat ammattihenkilöstöstä muodostuvien, ympäri vuorokauden miehitettyjen paloasemien ja alueen 24 sopimuspalokunnan varaan, joiden toimintaedellytykset
on turvattava. Kokoomus haluaa turvata pelastustoimen ajanmukaiset toimintaedellytykset ja varmistaa ihmisen turvallisuutta hätätilanteissa koko maakunnan alueella. Onnettomuustilanteessa tehtävään hälytetään nopein pelastusyksikkö.

Kokoomus haluaa olla rakentamassa hyvinvointialuetta, jossa jokainen ottaa vastuuta turvallisuudesta ja onnettomuuksien ennaltaehkäisystä. Pelastustoimen viestinnällä ja valvonnalla
ennaltaehkäistään onnettomuuksien syntymistä sekä ohjataan ihmisiä toimimaan oikein onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden julkisen sektoreiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointialueella tulee varautua siihen, että erilaiset häiriö- ja kriisitilanteet, kuten sään ääri-ilmiöt, energianjakelun toimivuus ja pandemiat ovat pitkäkestoisia ja niiden määrä tulevaisuudessa saattaa lisääntyä. Kokoomus haluaa, että maakunnan alueella laaja-alaiset onnettomuudet, normaali-aikojen häiriötilanteet sekä poikkeusolot ja niihin varautuminen hoidetaan vahvassa yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien, poliisin, puolustusvoimien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Oma Hämeen ensihoitoa tulee kehittää osana hyvinvointialueen terveydenhuoltoa ja päivystyspalveluita. Ensihoito on tärkeä linkki, kun potilas on syystä tai toisesta joutunut henkeä uhkaavaan vaaraan ja tarvitaan nopeaa tilanteen arviointia. Ensihoidossa ja kiireettömissä
potilassiirroissa tulee hyödyntää yksityistä palvelutarjontaa.

Oma Hämeen terve talous on tulevaisuuden turva


Valtakunnallisesti kunnilta siirtyy verotuloja ja valtionosuuksia hyvinvointialueille noin 20 miljardia euroa ja Kanta-Hämeessäkin noin 700 miljoonaa euroa. Huolestuttavia ovat laskelmat, joiden mukaan sote-kustannukset Suomessa ovat kasvamassa useita miljardeja seuraavien vuosien aikana. Tulevilta hyvinvointialueen päättäjiltä vaaditaan paljon osaamista ja näkemystä, jotta varat käytetään viisaasti laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi. Kokoomus haluaa, että kustannukset ja verotus pysyvät kurissa.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee suurimmaksi osaksi valtiolta. Lakisääteiset asiakasmaksut säilyvät edelleen ja ne ovat osa hyvinvointialueen tuloja. Myös hyvinvointialueiden verotusoikeudesta käydään keskustelua. Kokoomus vastustaa uuden verotusmuodon luomista maahamme, koska se tulisi lisäämään kansalaisten vero- ja hallintotaakkaa.

Valtion mahdollisuus rahoittaa hyvinvointipalveluitamme riippuu julkisen taloutemme tilasta. Vain terve julkinen talous voi varmistaa kykymme tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita
nykytasoisesti ja kaikille tarvitsijoille väestömme ikääntyessä.
Hyvinvointialueen tasolla taloudellisesti tehokas toiminta tarkoittaa hyvinvointialueen omien tuotantokustannusten tuntemusta ja kustannustietojen avointa vertailua. Alueiden väliset merkittävät erot palvelujen yksikkökustannuksissa ja erilaisissa toimenpiteissä kertovat tehokkuuseroista toiminnassa. Julkisten ja yksityisten toisiaan vastaavien yksiköiden kustannuksia tulee vertailla tehokkaimpien tuotantotapojen löytämiseksi.

Palveluiden tuottamisen tehokkuuden parantuminen tarkoittaa sitä, että samalla rahalla voidaan saada laadukkaat palvelut useammalle. Pitkällä tähtäimellä näin kertyy sekä asiakkaille että yhteiskunnalle merkittäviä hyötyjä.